Program Number

The Best

Online Install Service

Get Adobe Flash player

จุดเด่นของ โปรแกรมเจ้ามือหวย The Best   สุดยอดเรื่อง การคีย์และตัดเก็บ เพิ่มโอกาสได้ มากกว่าเสีย 

เริ่มใช้งานครั้งแรก

 1.1    เข้าสู่ระบบ


รูปที่ 1 (หน้าหลัก รุ่นสแตนดาร์ด)

-คีย์ ผู้ใช้งาน.....111

-คีย์ รหัสผ่าน.....111

-กด.....ตกลง

-แบบเช่าแจ้งวันหมดอายุ.....xxx วัน,วันหมดอายุตรงกับ วัน/เดือน/ปี.....xx/xx/xxxxรูปที่ 2 (หน้าหลัก รุ่นบรอนซ์)

-เลือก ประเภทเลข.....ตามการใช้งาน

1.      ทั่วไป

2.     โซนเหนือ (เลขหัว)

3.     โซนอีสาน (หวยใบ)

4.     โซนใต้ (แพ4 , แพ5)

-คีย์ ผู้ใช้งาน.....111

-คีย์ รหัสผ่าน.....111

-กด.....ตกลง

-แบบเช่าแจ้งวันหมดอายุ.....xxx วัน,วันหมดอายุตรงกับ วัน/เดือน/ปี.....xx/xx/xxxx

…………………………………………

1.2    คีย์ข้อมูลลูกค้า


รูปที่ 3

-เข้าเมนู.....ข้อมูลพื้นฐาน

-เลือก.....ข้อมูลลูกค้า


รูปที่ 4

-กด.....เพิ่ม

-คีย์ ชื่อลูกค้า…..ลูกค้า1

-อัตราแลกเปลี่ยน.....= 1 (เฉพาะรุ่นบรอนซ์)

-คีย์ อัตราการจ่าย และ เปอร์เซ็นต์ (ที่ให้กับลูกค้า)

-หากไม่มีให้ใส่ 0

-กด.....บันทึก

-ควรเพิ่มข้อมูลจริงของลูกค้าให้ครบก่อนแล้วค่อยลบข้อมูลลูกค้าที่ไม่ต้องการออกภายหลัง


หมายเหตุ   สร้างข้อมูลลูกค้าก่อนเปิดบิลขาย (ห้ามลบ หรือ แก้ไข รายชื่อลูกค้า ในขณะที่ออกบิลขายแล้ว เพราะมีผลกับ สรุปผลบัญชี)

…………………………………………

1.3   คีย์ข้อมูลเจ้ามือ


รูปที่ 5

-เข้าเมนู.....ข้อมูลพื้นฐาน

-เลือก.....ข้อมูลเจ้ามือ


รูปที่ 6

-กด.....เพิ่ม

-คีย์ ชื่อเจ้ามือ…..เจ้ามือ1

-คีย์ ชื่อผู้ส่ง.....ผู้ส่ง1 (ชื่อของท่าน)

-คีย์ อัตราการจ่าย และ เปอร์เซ็นต์ (ที่ได้รับจากเจ้ามือ)

-หากไม่มีให้ใส่ 0

-กด.....บันทึก

-ควรเพิ่มข้อมูลจริงของเจ้ามือให้ครบก่อนแล้วค่อยลบข้อมูลเจ้ามือที่ไม่ต้องการออกภายหลัง

หมายเหตุ   สร้างข้อมูลเจ้ามือก่อนเปิดบิลตัดส่ง (ห้ามลบ หรือ แก้ไข รายชื่อเจ้ามือ ในขณะที่ออกบิลตัดส่งแล้ว เพราะมีผลกับ สรุปผลบัญชี)

…………………………………………

1.4   เริ่มงวดใหม่ (***)

-เริ่มงานขายงวดใหม่ทุกครั้ง ต้องทำการลบข้อมูลขายงวดเก่าออกไปก่อน


รูปที่ 7

-เข้าเมนู.....ระบบ

-เลือก.....เริ่มงวดใหม่


รูปที่ 8

-ประจำวันที่.....ใช้ตั้ง วัน/เดือน/ปี ของวันเริ่มงวดการทำงาน                                                                                                                                            

-ต้องการเก็บข้อมูลการตั้งค่าเก่าไว้ (อัตราการเก็บ , เลขอั้นลูกค้า , เลขอั้นเจ้ามือ).....ให้ติ๊กถูก

-กด.....เริ่มงวด


รูปที่ 9

-เริ่มงวดแล้ว

-กด.....OK

-กด.....ยกเลิก

…………………………………………

1.5 เริ่มต้นงานขายเลขรูปที่ 10


-เข้าเมนู.....รายการขาย

-เลือก.....ทำรายการขาย


รูปที่ 10

-หลังจากกด.....เริ่มงวดแล้ว

-ให้ตรวจสอบที่ แถบสีน้ำเงิน รวม(แผ่น/ลูกค้า/รวม).....ต้อง = 0 (ไม่มีข้อมูลเก่าเหลืออยู่)


-เริ่มต้นคีย์ข้อมูลขาย

หมายเหตุ     การคีย์ข้อมูลขาย ไม่ควรเกิน 200-250 รายการ ต่อแผ่น หากข้อมูลขายมากเกินไปจะทำให้การประมวลผลช้า (แก้ไขโดย คีย์แผ่น1 = 200-250 รายการ เสร็จแล้วกด.....+ เพื่อคีย์ข้อมูลขายลงในแผ่น2)


1.6 หลักการคีย์เลขอย่างง่ายๆ

แบบ หมวดเลข

เลข 1 ตัว     1 Enter 1000+2000   (ผล 1วิ่งบน = 1000 , 1วิ่งล่าง = 2000)

                 1 Enter 0+2000 (ผล 1วิ่งล่าง = 2000)

เลข 2 ตัว     12 Enter 100+200 (ผล 12บน = 100 , 12ล่าง = 200)

                 12 Enter 0+200 (ผล 12ล่าง = 200)

 

เลข 3 ตัว     123 Enter 100+200+300 (ผล 123บน = 100 , 123โต๊ด = 200 , 123ล่าง = 300)

                 123 Enter 0+200 (ผล 123โต๊ด = 200)

                 123 Enter 0+0+300 (ผล 123ล่าง = 300)

เลขกลับ 2 ตัว    15 Enter 100- (ลบ) (ผล 15บน = 100 , 51บน = 100)

                     15 Enter 0+200- (ลบ) (ผล 15ล่าง = 200 , 51ล่าง = 200)

                     15 Enter 100+200-(ลบ) (ผล 15บน = 100 , 15ล่าง = 200 , 51บน = 100 , 51ล่าง = 200)

 

เลขกลับ 3/6 ตัว    115 Enter 100- (ลบ) (ผล 115,151,511 บน ตัวละ = 100)

                       123  Enter 200- (ลบ) (ผล 123,132,213,231,312,321 บน ตัวละ = 200)

แบบ เฉพาะหมวด     เป็นการเลือกเฉพาะหมวด ด้วยการกดเครื่องหมาย / ซ้ำๆๆ.....(บน)(ล่าง)(โต๊ด)      

                              ตามลำดับ สามารถคีย์หมวดที่เลือกได้ทันที ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย + ขั้นกลางในการแยก  

                              หมวด

 

....................................................................

 

1.7 หลักการตัดเก็บเลขอย่างง่ายๆ

กำหนดอัตราเก็บ

รูปที่ 12

-เข้าเมนู.....รายการตัดส่ง

-เลือก.....กำหนดอัตราเก็บ

รูปที่ 13

-เลือก ประเภท.....3 ตัวบน

-กด.....เลือกทั้งหมด

-คีย์ ราคาเก็บ.....100 บาท (ตามต้องการ)

-กด.....ตั้งอัตราเก็บ

-แสดงอัตราเก็บ.....100 ทุกเลข

-เลือก ประเภท.....ลำดับต่อไป จนครบ

-จบการทำงาน

 

รูปที่ 14

-เข้าเมนู.....รายการตัดส่ง

-เลือก.....ทำการตัดส่ง

รูปที่ 15

-เก็บตัวละ.....0

-ไม่ต้องใส่เลขใดๆทั้งสิ้น เพราะท่านได้ตั้งอัตราเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว

-ดูที่.....รายการรอส่ง

-กด.....บันทึกรอส่ง

รูปที่ 16

-ที่รายการรอส่ง.....จะมีชุดเลขเกิน 100 ออกมารอไว้

-เลือก ประเภทเลข.....ทำลำดับต่อไป

-ดูที่.....รายการรอส่ง

-กด.....บันทึกรอส่ง

-ทำ.....รายการครบทุกหมวดแล้ว

-ดูที่.....รายการส่ง

-กด.....ทำการส่ง

 

รูปที่ 17

-แสดง.....บิลรายการส่งของท่าน

-พิมพ์ส่ง

-จบการทำงาน

 

.....................................................................

 

กำหนดเก็บตัวละ

-ห้ามตั้งที่.....กำหนดอัตราเก็บ

-ให้คีย์เลขที่.....เก็บตัวละ แทน

รูปที่ 18

-เข้าเมนู.....รายการตัดส่ง

-เลือก.....ทำการตัดส่ง

รูปที่ 19

-เก็บตัวละ.....100

-กด Enter เพื่อยืนยัน

-ดูที่.....รายการรอส่ง

-กด.....บันทึกรอส่ง

-ที่รายการรอส่ง.....จะมีชุดเลขเกิน 100 ออกมารอไว้

-เลือก.....ประเภทเลข ทำลำดับต่อไป

-แล้วบันทึกรอส่ง จนครบทุกหมวด

-ดูที่.....รายการส่ง

-กด.....ทำการส่ง

-แสดง.....บิลรายการส่งของท่าน

-พิมพ์ส่ง

-จบการทำงาน

.................................................................................

ตรวจสอบจำนวนเก็บเลขของท่าน

รูปที่ 20

-กด.....กำหนดเอง

-เลือก.....ประเภทเลข ตามต้องการ

-ตรวจเช็คเลขที่ท่านตัดเก็บไว้ในเครื่อง

-ดูที่.....ยอดคงเหลือ (ยอดเก็บเลขของท่าน)

-ดูที่.....ยอดส่ง (บิลส่งเจ้ามือ)(อยู่ที่ รายการส่ง ชุด 1,2,3…..)

...........................................................................

1.8 สรุปบัญชี

รูปที่ 21

-เข้าเมนู.....รายการสรุปผล

-เลือก.....ใส่ผลสลาก

รูปที่ 22

-กด.....บันทึกผลสลาก

-คีย์.....ผลสลากตามด้านบน

-กด.....บันทึก

-ข้อมูลแสดงผลเรียบร้อยแล้ว

-จบการทำงาน

.........................................................................

-เข้าเมนู.....รายการสรุปผล อีกครั้ง

-เลือก.....ทำรายการสรุป

รูปที่ 23

-รายงานสรุปผลกำไร/ขาดทุน ทันที

…………………………………………………..

ทำรายการปะหน้าบิล

-เข้าเมนู...รายการสรุปผล

-เลือก.....สรุปผลลูกค้า

รูปที่ 24

-เลือก.....ลูกค้า

-เข้ารายงาน

-เลือก...รายงานสรุปลูกค้า(ย่อ) หรือ ลูกค้า(เต็ม) อย่างใดอย่างหนึ่งตามต้องการ

-สั่งพิมพ์

-ถ้ามีรายการแสดง.....ยอดถูก

-เข้ารายงาน

-เลือก.....รายงานตรวจผลการขาย(ตรวจผลรางวัล)

-สั่งพิมพ์

-จบรายการขอได้รับความขอบคุณ

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMw The Best
website page counter

ทีมงาน Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKI2fqLBRjbxVaF2O-wWfEyKceRhf-9M6MWxmDMWEgEXXRZPjZMwThe Best 

085-259-5046 , 087-871-3295 , 086-233-6914

เปิดทำการ  09.00 น. - 22.00 น.


Copyright © 2014. All Rights Reserved .